Ocena korisnika:  0 / 5

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

DIREKTOR (na mandatni period od 4 godine)

Direktor

na mandatni period od 4 godine

USLOVI: Kandidati treba da prilože: prijavni formular; biografiju sa kratkim pregledom kretanja u službi i predlogom programa rada direktora škole za vreme trajanja mandata; dokaz o državljanstvu (uverenje o državljanstvu, odnosno izvod iz matične knjige rođenih, ne starije od 6 meseci); overen prepis/fotokopiju diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju; overenu fotokopiju dokumenta o položenom ispitu za licencu, odnosno stručnom ispitu za nastavnika, pedagoga ili psihologa (dozvola za rad); potvrdu o radnom stažu u ustanovi na poslovima obrazovanja i vaspitanja, nakon stečenog odgovarajućeg obrazovanja; uverenje iz nadležne službe Ministarstva unutrašnjih poslova da kandidat nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivična dela navedena u uslovima za izbor direktora, izdato nakon objavljivanja konkursa; uverenje osnovnog suda da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za navedena krivična dela, izdato nakon objavljivanja konkursa; uverenje privrednog suda da kandidat nije pravnosnažno osuđen za privredni prestup u vršenju dužnosti; dokaz o poznavanju jezika na kom se izvodi obrazovno-vaspitni rad; lekarsko uverenje da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; izveštaj prosvetnog savetnika kao dokaz o rezultatu stručno-pedagoškog nadzora u radu kandidata, ukoliko poseduje; dokaz o rezultatima stručno-pedagoškog nadzora škole i ocenu spoljašnjeg vrednovanja, ukoliko je kandidat prethodno obavljao dužnost direktora; overenu fotokopiju uverenja o položenom ispitu za direktora ustanove (prijava koja ne sadrži uverenje o položenom ispitu za direktora ustanove neće se smatrati nepotpunom, a izabrani kandidat će biti u obavezi da u zakonskom roku položi ispit za direktora škole). Rok za prijavljivanje na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje. Prijave sa dokumentima slati na adresu: Osnovna škola „Aleksa Đilas Bećo”, Mojstir, 36320 Tutin, sa naznakom: „Prijava na konkurs za direktora”. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti putem telefona: 020/620-076 ili 063/637-712.

 

Novosti i Obaveštenja

Prijavi Se

Mapa

Designed by Agencija "Shift"